วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ความสำคัญของภาษาและICTต่อการศึกษา

ความสำคัญของภาษาและICTต่ออการศึกษา
สำหรับความสำคัญของภาษาสามารถจำแนกตามความสำคัญได้ดังนี้
 1.เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
การดำเนินชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราว ความรู้สึก ความนึกคิด ความต้องการของแต่ละฝ่าย ซึ่งได้แก่ผู้ส่งสาร ซึ่งจะส่งสารโดยแสดงพฤติกรรมในรูปของการพูด การเขียน หรือแสดงด้วยท่าทาง ส่วนผู้รับสารจะรับสารด้วยการฟัง การดู หรือการอ่าน แต่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือรับสารก็ตาม เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันคือ ภาษา

       2.เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ สะสม อนุรักษ์และถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของชาติโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ คนรุ่นหลังจึงใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และรับสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาสติปัญญา กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่งอกงาม กลายเป็นผู้ที่มีชีวทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ จึงรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งนำมาพัฒนาประเทศชาติได้อย่างดี

       3.เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ในประเทศไทยนอกจากจะมีภาษาไทยกลางซึ่งเป็นภาษาประจำชาติแล้ว เรายังมีภาษาถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นภาษาที่ติดต่อกันเฉพาะในกลุ่ม และเมื่อกำหนดให้ภาษาไทยกลางเป็นภาษามาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกัน ทำให้การสื่อสารเข้าใจตรงกันทั้งในการศึกษา ในทางราชการ และในสื่อสารมวลชน การใช้ภาษาไทยกลางช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในสังคมไทยโดยส่วนรวม

       4.เป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของบรรพบุรุษในรูปของวรรณคดีและวรรณกรรม
การอ่านและการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละสมัย ทำให้ชนรุ่นหลังรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่ง เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ เข้าใจเหตุการณ์ เข้าใจลักษณะสังคม และสังคมของผู้คนในสมัยนั้นๆ

       5.เป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติ
การที่ประเทศไทยมีภาษาไทยกลางเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรม การใช้ภาษาไทยในการนติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความผูกพันเป็นเชื้อชาติเดียวกัน ทำให้เกิดความปรองดองและร่วมมือกันที่นะพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
       6.เป็นเครื่องมือช่วยจรรโลงใจ
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงไพเราะเมื่อผู้เขียนได้นำมาแต่งเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เมื่อใครได้อ่านได้ฟังก็จะเกิดความรู้สึกชื่นบาน เกิดความจรรโลงใจ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไรก็ตามซึ่งเป็นเรื่องราวที่ช่วยให้เกิดความจรรโลงใจ และความชื่นบานนี้จำเป็นต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อ ภาษาไทยจึงมีความสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตคนไทยมีความสดชื่น รื่นรมย์ มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เคร่งเครียด เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสังคมดำรงอยู่ได้สำหรับความสำคัญของICTต่อการศึกษา คือ
-เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย  ครูและนักเรียนสามารถค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก                      
-การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน   มีความสะดวก  รวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต่อการใช้ ทำให้เกิดการสื่อสาร  ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการให้การบ้าน  รับการบ้าน และตรวจส่งคืน การบ้าน


อ้างอิง :http://www.gotoknow.org/posts/244347
             http://www.htc.ac.th/thai/L1.htm

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ถ่ายภาพกับ ICT

       สำหรับคุณค่าและความสำคัญของ ICT ที่เราใช้ในการศึกษาปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายประการเช่น ทันโลกทันเหตุการณ์รอบรู้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ ICT ในการศึกษาคือ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT ในการศึกษามากยิ่งขึ้น เกิดทักษะในการใช้ในการใช้ ICT มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จาก ICT มาใช้พัฒนาเพื่อเป็นสื่อสำหรับในการเรียนการสอ

    สำหรับคุณค่าและความสำคัญของ ICT ที่เราใช้ในการศึกษาปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายประการเช่น ทันโลกทันเหตุการณ์รอบรู้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ ICT ในการศึกษาคือ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT ในการศึกษามากยิ่งขึ้น เกิดทักษะในการใช้ในการใช้ ICT มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จาก ICT มาใช้พัฒนาเพื่อเป็นสื่อสำหรับในการเรียนการสอน

My name is Artit Piwjan My nickname Kung. I’m 21 years old. Date of birthday is 26 January 1992 I’m Thai. I’m live in Surin. I’m study at Surindra rajabhat University.I'm the third years.My field of study is Agriculture.My hobby is listen to music because it's enjoy. My favorite sport is play football because a sport that requires a lot of effort and is a sport that is most popular.I like to read because it makes me accountable. 
But I do not like to drink alcohol because it's an idea I've changed.Thank you.